Impresii ale tutorilor referitoare la stagiile de practică efectuate în cadrul proiectului

“STAGIILE DE PRACTICĂ – O PREMISĂ A REUȘITEI PROFESIONALE”

 

 

Universitatea din Piteşti împreună cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş, în cadrul Proiectului “Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, număr de identificare POSDRU/161/2.1/G/137930, a desfășurat în perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, în baza contractelor semnate cu diferite instituții din județ, stagii de practică pentru un grup țintă format din 500 de studenți/masteranzi ai Universității din Pitești.

În acest sens am stat de vorbă cu câțiva dintre tutorii desemnați de instituții pentru a desfășura activitate în cadrul prezentului proiect.

 

Din partea Băncii Comerciale Române sucursala Pitești, am stat de vorbă cu domnul Ștefan MIHAI, Personal Banker în cadrul sucursalei, care ne-a împărtățit câteva impresii la final de stagii:

Am avut ocazia să fiu implicat în cadrul proiectului “Stagiile de practică – o premisă a reușitei profesionale” ca și tutore de practică și am fost plăcut surprins de seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă cei din echipa de implementare a proiectului. Am lucrat cu tineri motivaţi, bine pregătiţi și dornici de implicare. Acest program este un pas pentru dezvoltarea capacităţilor fiecărui student, precum şi o şansă de a cunoaşte mai mult acţiunile pe care le implică activitățile din domeniul finaciar-bancar.

Consider că programul este unul indispensabil, un punct de plecare pentru fiecare student, un program pe perioada căruia studenţii economişti işi pot dezvolta aptitudinile de muncă, în vederea îmbunătăţirii intrării lor pe piaţa muncii, precum şi la creşterea interesului şi responsabilităţii mediului de afaceri pentru practica studenţilor.

Prin acest program studenții au cunoscut şi au înţeles mecanismele decizionale într-o bancă , modul de organizare şi funcţionare a acesteia , au aplicat teoriile şi metodele de bază dobândite în anii de studiu și au identificat şi aplicat principiile de management specifice domeniului financiar bancar. Considerăm că acest stagiu de practică i-a ajutat să își dezvolte atât abilităţile practice, cât şi pe cele de comunicare, acesta fiind punctul forte pentru orice post din domeniul bancar , să-și autoevalueze nevoia de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de identificare şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniu.

Stagiul de practică a fost o experienţă plăcută pentru noi, sperăm că şi pentru studenţi, fiind o oportunitate de a coexista în interiorul unui grup bancar de renume internaţional, de a urmări îndeaproape activităţile de bază desfăşurate. Studenții au avut la dispoziţie personal calificat care le-a explicat cum se desfaşoară activitatea într-o bancă, iar relaţia student – tutore de practică a fost excelentă. Colectivul sucursalei Pitești s-a putut baza în totalitate pe sprijinul acestora pe toată perioada desfăşurării stagiului de practică.

Proiectul este un adevărat succes deoarece a reuşit să-şi atingă scopul: de a apropia studenţii de piaţa forţei de muncă şi de mediul de afaceri în care urmează să profeseze .

 

Din partea Grupului pentru Integrare Europeană, am stat de vorbă cu domnișoara Ciucă Ramona, tutore desemnat în partea a doua a proiectului în vederea desfășurării activității cu studenții.

Grupul pentru integrare Europeană a participat în cadrul proiectului “Stagiile de  practică – o premisă a reuşitei profesionale”  POSDRU/161/2.1/G/137930 în calitate de partener de  practică.

Ținând cont de obiectul de activitate al organizației – implementare de proiecte cu finanțare europeană – GIE a devenit furnizor de practică pentru studenții de la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene. 

Activitățile desfășurate de către studenți sub îndrumarea tutorelui de practică, care au avut ca scop dezvoltarea competențelor studenților practicanți de a identifica și accesa surse  europene de finanțare, sunt:

 • simularea în echipă a unei dezvoltări de proiect ales liber, în cadrul unuia dintre programele finanţatoare ale Uniunii Europene, incluzând toate activităţile de comunicare aferente, şi cu  potenţialul  aplicării  acestui  proiect  dacă  îndeplineşte  condiţiile  minimale  de  aplicabilitate  conform criteriilor de evaluare ale Comisiei;
 • identificarea pe internet a surselor de finanţare disponibile;
 • alcătuirea unui catalog (tabel) online săptămânal cu publicarea pe siteul GIE a unui .pdf cu  sursele de finanţare disponibile în săptămâna respectivă; 
 • anunţarea  imediată  la  secţiunea  news  a  potenţialelor  surse  de  finanţare  nouapărute  în  săptămâna curentă;  
 • studierea în detaliu a documentelor de gestiune ale programelor finanţatoare europene – în  special Erasmus+, DGEnlargement, Horizon2020, POSDRU, POSCCE, Regio şi opţional un alt program de interes personal dacă există acest interes din partea stagiarilor;  studiul se va finaliza cu un referat în care fiecare din programele menţionate se prezintă în maxim 1 pagină, font Times New Roman, 12 pt., format “camera ready” (adică 2,5 spaţiu la  toate marginile); 
 • utilizarea  regulată  a  hardwareului şi  softwareului  necesar  pentru  comunicarea  în  implementarea proiectelor europene, inclusiv în cadrul proiectului simulat;  
 • crearea şi utilizarea unui cont de email dedicat pe cele 2 platforme de comunicare cunoscute (gmail şi yahoo), inclusiv a funcţiilor specifice şi specializate ale acestora (grup de lucru  yahoo,  googletalk, googledocs etc.);  
 • utilizarea mediilor de comunicare realtime audiovideo online (cum ar fi Skype) în domeniul  proiectelor europene (videoconferinţe etc.), inclusiv în cadrul proiectului simulat;
 • utilizarea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză) pentru comunicare în  domeniul  proiectelor europene; 
 • utilizarea altor spaţii colaborative (cum ar fi Trelo, PBworks, Freedcamp), inclusiv în cadrul  proiectului simulat; 
 • exerciţii practice de utilizare a pachetului MS Excel pentru gestiunea financiară a proiectelor cu  finanţare europeană;
 • participarea activă la organizarea şi desfăşurarea reuniunilor de proiect care au loc la GIE (atunci  când ele există);  
 • utilizarea pachetului MS Office cu temă specifică elaborarea de drafturi/propuneri de materiale  promoţionale de proiect (pliant, poster, broşură etc.). 

Motivele pentru Grupul pentru Integrare Europeană a decis implicarea în cadrul  acestui  proiect sunt: 

 • posibilitatea reală pentru organizație de a deveni cunoscută de către studenți – viitori specialiști  ca potențial angajator; 
 • posibilitatea de a se implica în formarea tinerilor talentați care pot fi recrutați la terminarea  studiilor universitare cu costuri și riscuri minime; 
 • posibilitatea dezvoltării unei rețele de tutori de practică pentru perioada următoare, care va  sprijini un dialog mai eficient între organizații și universitate și după finalizarea proiectului; 
 • dezvoltarea unui parteneriat durabil cu mediul universitar, cu posibilitatea de a transmite în mod util exigențele pieței forței de muncă, în raport cu absolvenții unei forme de învățământ  superior.   

Pe tot parcursul desfășurării stagiilor de practică sa menținut un dialog deschis și  constant între organizatorii proiectului, responsabilii de practică, tutori și studenti, fapt care a facilitat dezvoltarea de relații naturale de lucru, studenții practicanți reușind să înțeleagă și  să perceapă rolul activ pe care îl u în procesul de practică. 

La finalizarea perioadei de practică desfășurată de fiecare grupă de studenți, în urma discuțiilor purtate cu aceștia, a reieșit faptul că studenții au conștientizat faptul că implicarea în astfel de activități este o componentă foarte importantă a procesului de învățare practică și nu numai. 

Din impresiile studenților cu privire la stagiul de practică desfășurat în cadrul  Grupului pentru Integrare Europeană au rezultat și câteva modelele de bune practici:

-învațarea prin implicare -studenții au apreciat în mod deosebit oportunitatea pe care au avuto de a participa efectiv la activitățile curente ale organizației reușind astfel să își formeze o idee de ansamblu  asupra  muncii propriuzise în domeniul proiectelor cu finanțare europeană și al  relațiilor internaționale, a provocărilor curente și a modalităților de soluționare, diferența  care  există între teorie și practică;

- relaționarea cu alți angajați – posibilitatea de interacționa, relaționa și conlucra cu ceilalți  angajati ai organizatiei în cadrul activităților de practică ia ajutat să înțeleagă conceptul de  cultură organizațională și ce înseamnă cu adevărat să muncească, săși descopere abilități pe  care nu știau că le au sau săși dezvolte capacități și aptitudini noi; 

- interacțiunea  cu  tutorele și  conducerea  organizației  –  atât  conducerea  organizației,  cât și tutorele de practică au avut un rol important prin prisma sprijinului și încrederii  acordate studenților în remedierea oricăror probleme sau neînțelegeri apărute în perioada stagiului de practică, ajutorului acordat acestora ca săși descopere și săși urmărească țelurile; 

- atmosfera de la fața locului – studenții au apreciat în mod deosebit atmosfera favorabilă  învățării și colaborării, iar în situațiile în care au gresit nu au fost sancționați, ci au primit  sfaturi  și indicații pentru repararea greșelilor.

 

Am continuat discuțiile referitoare la stagiile de practică efectuate în cadrul prezentului proiect cu doamna Lavinia Neamțu, șef Serviciu Verificarea Legalității Actelor și Contencios Administrativ din cadrul Instituției Prefectului Argeș, persoană desemnată de această instituție pentru activitatea de tutoriat în cadrul proiectului POSDRU 137930.

Mă bucur pentru această șansă de a fi implicată într-un proiect ai căror beneficiari au fost studenții, stagiile efctuate de ei în instituția noastră fiind o metodă foarte eficientă de a câștiga experiență. Importanța unui astfel de stagiu constă în însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate, în posibilitatea de a câștiga experiența profesională reală, nefiind de neglijat și interacțiunea cu profesioniștii în domeniu. Studenții, de-a lungul stagiului efectuat în cadrul instituției noastre, au participat la activități desfășurate de toate serviciile din Prefectură, dar și la cele deconcentrate ex. – serviciul Pașapoarte, serviciul Juridic, Cancelaria Prefectului, serviciul de Relații cu publicul, participând totodată și la audiențe. Au căpătat astfel experiență în domeniul administrației publice.

Trebuie să menționez că de-a lungul stagiilor de practică nu doar studenții au fost cei care au avut parte de beneficii, ci și noi ca instituție. Având în vedere numărul mic de funcționari, studenții au fost de un real folos sprijinindu-ne în derularea activității prin întocmirea de dosare, multiplicarea documentelor, participarea la redactarea documentelor.

Beneficiile unor stagiilor de practică considerăm noi că suntem pentru toți cei implicați în astfel de proiecte.

Am continuat discuțiile pe această temă și cu domnul Valentin Motreanu, muzeograf Istorie contemporană, desemnat de Muzeul Județean Argeș pentru activitatea de tutoriat din cadrul Proiectului.

În urma stagiilor de practică efectuate în cadrul Proiectului implementat de Universitatea din Pitești, pot spune că există un feed-back pozitiv pentru instituția Muzeului, cât și pentru studenți. Trebuie să spun însă că în urma discuțiilor avute cu studenții pe parcursul stagiilor de practică, am fost surprins negativ de faptul că majoritatea studenților, deși se derula acest proiect și au avut parte de o mulțime de beneficii, vorbeau cu o vehemență greu de înlăturat, despre străinătate și despre plecarea lor într-un alt stat al UE. Le-a fost prezentată de către mine și perspectiva în situația în care vor rămâne aici, prezentându-le avantajele acestor activități desfășurate aici, fiecare din noi punând o cărămidă în fiecare zi pe temelia vieții lor.

Studenții au fost foarte incântați de faptul că au avut posibilitatea aplicării cunoștințe teoretice în laboratoarele de restaurare – restaurare a lemnului, a metalului și a hârtiei, a ceramicii, a picturii. De asemenea și muzeografii au fost încântați de nivelul de cunoștințe teoretice al studenților.

Spre surprinderea muzeografilor din cadrul laboratoarelor ce au fost prezentate studenților de-a lungul stagiilor de practică, 3-4 fete au fost foarte încântate de restaurarea lemnului și doresc să se îndrepte spre acest domeniu după finalizarea studiilor. Spun spre surprinderea muzeografilor, deoarece de obicei acesta este un domeniu ce atrage mai mult băieți.

Studenții au fost introduși și în clădirea veche unde există 2 expoziții permanente – secția de istorie și de biologie (științele naturii), strâns legate între ele, evoluția biologiei îmbinându-se cu evoluția istoriei, expoziția Flori de mină și expoziția Muzeului sportului Argeșean – campionii.

Rezultatele stagiilor de practică efectuate de studenți în cadrul Muzeului Județean Argeș consider eu că sunt unele pozitive pentru studenți, atât unele imediate adică însușirea unor abilități practice, interacțiunea cu personalul cu experineță în domeniu, încasarea unei subvenții, etc., cât și unele ce vor fi concretizate de-a lungul timpului, la momentul angajării.

 

Mulțumesc tutorilor pentru timpul acordat și impresiile dumnealor cu privire la stagiile de practică efectuate de studenți în cadrul insituțiilor din care fac parte!

 

Material realizat de Expert A3 – Informare, Publicitate – Lect.univ.dr. Amelia Singh, Universitatea din Pitești