Activitate proiect

Proiectul se va desfasura pe o perioada de 18 luni notate cronologic de la L1 la L18. Activitatile descrise vor conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului si implicit la indeplinirea obiectivului general.

A1.Activitatea de management de proiect(L1-L18) are drept scop implementarea tuturor activitatilor planificate si finalizarea proiectului cu atingerea rezultatelor si obiectivelor propuse, in condiile impuse de legislatia FSE in vigoare. In cadrul A1 se va constitui echipa de implementare a proiectului si se vor stabili pasii decizionali pentru implementarea acestuia; Totodata se vor asigura: coordonarea echipei proiectului; gestionarea resurselor, monitorizarea, evaluarea si controlul tuturor activitatilor proiectului; respectarea principiului egalitatii de sanse pentru grupul tinta, angajati si subcontractori; urmarirea progresului costurilor proiectului; intocmirea rapoartelor de audit si control si a cererilor de rambursare.

A2. Activitatea de achizitii (L1-L18) este relationata cu cea de management a proiectului si urmareste asigurarea cadrului material necesar implementarii proiectului. In vederea implementarii proiectului, Solicitantul si partenerul sau vor pune la dispozitie o serie de resurse de care acestia dispun urmand ca restul resurselor sa fie achizitionate conform legislatiei si dispozitiilor in vigoare privind achizitiile. Pentru aceasta se va elabora lista de achizitii necesare pentru buna desfasurare a proiectului; se vor stabili procedurile de achizitie; se va realiza achizitionarea propriu-zisa a bunurilor, serviciilor, echipamentelor necesare.

A3.Activitatea de informare, publicitate (L1-L18) are drept scop sa asigure vizibilitatea, transparenta si promovarea proiectului, a obiectivelor si rezultatelor obtinute, in randul grupului tinta si a opiniei publice, toate acestea cu respectarea identitatii vizuale impuse prin Manualul de Identitate vizuala al AMPOSDRU. In cadrul A3: se vor planifica si derula 2 conferinte de presa ( 1 de lansare, 1 de inchidere proiect); se vor elabora materiale publicitare ce contin elemente de identitate vizuala impuse si se vor distribui atat in randul membrilor grupului tinta cat si in randul altor organizatii de pe piata; se va asigura promovarea in mass-media cu referire la faptul ca proiectul a fost selectat in cadrul POSDRU 2007-2013 si este cofinantat din FSE “Investeste in oameni”; se va asigura dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului.

A.4 Dezvoltarea unei relatii de parteneriat pe termen lung intre mediul universitar si mediul de afaceri/ organizatii din regiunea Sud Muntenia in vederea schimburilor de experienta in domeniul facilitarii insertiei absolventilor pe piata muncii. (L2- L6) Solicitantul si partenerul vor derula 2 workshopuri pentru a putea consolida parteneriatul creat in scopul facilitarii accesului tinerilor absolventi pe piata muncii si adaptarea stagiilor de practica atat la curricula universitara, cat si la cerintele reale de pe piata muncii. Se va urmari identificarea agenţilor economici/altor tipuri de instituţii şi organizaţii care pot avea rol de parteneri de practică; schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor; negocierea condiţiilor de desfăşurare a stagiilor şi de evaluare a rezultatelor obţinute de studenţi. Se vor incheia parteneriate pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor; se va actualiza curricula/programa de practica in functie de specializarile studentilor si de activitatea organizatiilor unde isi vor derula stagiul. A.5. Activitatea de organizare a stagiilor de practica. ( L2- L4 ) Se vor organiza si derula 2 workshop- uri. Cei 500 de studenti vor fi selectati / grupati in functie de specializarea aleasa pentru a realiza stagiul de practica in diferite organizatii si vor fi planificate stagiile de practica. De asemenea: se vor organiza stagiile de pregătire practică, se vor încheia convenţii de practică; se va elabora un program de executare a vizitelor la locul derularii stagiului etc.; se va elabora o procedura de acordare a subventiilor pentru cei 500 de studenti.

A.6. Dezvoltarea si eficientizarea sistemului de coordonare a stagiilor de practica. ( L2- L5 ) Se va derula un program de asistenta pentru cadrele didactice/ coordonatori de practica/ supervisori/tutori, de natura sa contribuie la formarea si informarea acestora cu privire la gestionarea relatiilor universitate-studenti-organizatii de pe piata si orientarea studentilor in derularea stagiilor de practica si in selectia celei mai potrivite organizatiii in functie de specializarea lor. Acestia vor participa la 2 workshop- uri, in cadrul carora se vor dezbate si se vor elabora noi proceduri/metode de coordonare a stagiilor de practica; expertii vor elabora un set de instrumente de monitorizare a derularii stagiilor de practica de catre student; se va realiza o metodologie de coordonare si monitorizare a stagiilor de practica elaborata sub forma unui manual.

A.7 Derularea consilierii si orientarii profesionale in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la viata activa ( L4- L15 ) va urmari: elaborarea de materiale care să vină în sprijinul activităţii de consiliere şi orientare profesională; identificarea, stabilirea și dezvoltarea de metode, tehnici și instrumente de consiliere și orientare profesională, adaptate la nevoile particulare ale grupului țintă vizat; activităţi de consiliere şi orientare profesională care sa asigure premisele unei decizii informate a studenţilor privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă. Se vor adopta, dezvolta mijloace, metode, instrumente care sa tina cont de necesitatile pietei muncii, de curricula din sistemul universitar, de competentele necesare pe piata muncii si elementele teoretice dobandite de catre studenti in cadrul unei specializari in cadrul ciclului de invatamant superior. Se vor organiza si derula 2 workshop- uri. Consilierii in orientare profesionala vor implementa instrumentele dezvoltate, realizand sedinte de consiliere pentru cei 500 de studenti. La finalul acestora se vor realiza fise individuale privind profilul profesional identificat de catre consilieri, astfel incat studentii sa poata primi feedback in ceea ce priveste aptitudinile si cunostintele pe care le detin si domeniul care necesita aceste cunostinte.

A.8. Realizarea stagiilor de practica si implementarea de instrumente de monitorizare si evaluare a studentilor pe perioada derularii stagiilor de practica. ( L6- L 17 ) 500 de studenti vor participa la stagii de practica in domeniul in care isi realizeaza specializarea. Se va evalua activitatea studentilor pe parcursul stagiului, elementele de legatura dintre specializarea universitara si competentele practice pe care acestia trebuie sa le detina pentru a fi eficienti la locul de munca (de pe parcursul stagiului). Studentii vor participa la stagiile de practica tinand cont de specializarile lor. Ulterior, expertii desemnati vor efectua, selectiv, 50 de vizite la locul de desfasurare de catre studenti a stagiilor de pregatire practica pentru a realiza fise de observatie la fata locului si pentru a identifica, pe teren, conditiile reale in care studentii isi desfasoara stagiul. Stagiile de practica se vor derula in diferite organizatii, find desemnati tutori in acest sens. Aceste specializari de nivel universitar, ciclul licenta/ master, sunt in principal: Drept, Administratie publica, Asistenta manageriala si secretariat, Managementul strategic al firmei, Managementul strategic al resurselor umane, Managementul si marketingul organizatiilor, Marketingul afacerilor, Afaceri internationale, Finante si banci, Contabilitate si informatica de gestiune, Gestiunea si auditul afacerilor, Finantarea si controlul afacerilor, Economia turismului, Ingineria mediului, Ecologie si protectia mediului, Teologie, Asistenta sociala, Stiinte socio- umane, Stiinte ale educatiei, Inginerie.

Proiectul nu contine activitati neeligibile, realizarea obiectivelor propuse se face prin implementarea activitatilor eligibile mentionate anterior. De asemenea, costurile tuturor activitatilor implementate se regasesc in categoriile de cheltuieli eligibile prezentate de ghidul solicitantului pentru DMI 2.1. Echipa de management va fi compusa din 5 persoane (manager de proiect, responsabil financiar, consilier juridic, asistent manager, expert contabil ). Echipa de implementare va fi compusa din 18 experti ( S- 9; P- 9; 12 experti TL si 6 experti TS ). Toti vor avea studii superioare. Dintre acestia, 2 experti cu experienta profesionala minim 10 ani, 10 experti cu experienta profesionala minim 5 ani, 6 experti cu experienta profesionala minim 3 ani.

In urma derularii activitatilor mentionate anterior, vor fi atinsi urmatorii indicatori:

– Indicatori [1 output]:

ID 265 Numărul de sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă = 500 ID 266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră= 500

ID 269 Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare– tranziţia de la şcoală= 500

ID 271 Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia

de la şcoală la viaţa activă= 6

– Indicatori [2 result]

ID 267 Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare= 40 %

ID 272 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă= 30 ID

273 Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă= 170