Rezultate A4-A6

9 decembrie 2014

„STAGIILE DE PRACTICĂ – O PREMISĂ A REUŞITEI PROFESIONALE

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

În data de 08 decembrie 2014 a avut loc, în cadrul prezentului proiect, şedinţa echipei de implementare în cadrul căreia managerul de proiect – dl. Prodecan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Prof.univ.dr. Boţa-Moisin Anton Florin – a prezentat pe larg rapoartele de finalizare a activităţii A4 – “Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat pe termen lung între mediul universitar şi mediul de afaceri/organizaţii din Regiunea Sud Muntenia în vederea schimburilor de experienţă în domeniul facilitării inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”, a activităţii A5 – “Activitatea de organizare a stagiilor de practică” – şi a activităţii A6 – “Dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de coordonare a stagiilor de practică”.

În cadrul activităţii A4, experţii au realizat rezultatele anticipate prevăzute în cererea de finanţare prin activitatea desfăşurată, respectiv au conceput 1 curriculă/programă pentru stagiile de practică adoptată/dezvoltată în funcţie de specializările celor 500 de studenţi care constituie grupul ţintă, au organizat şi derulat, cu sprijinul experţilor A3 – Informare, Publicitate, 2 workshop-uri şi un seminar de bune practici.

Experţii activităţii A5 au atins obiectivele specifice activităţii lor, respectiv : au organizat, împreună cu experţii activităţii A3, şi au derulat 2 workshop-uri, au încheiat convenţiile de practică, au organizat stagiile de practică grupând studenţii selectaţi în funcţie de specializarea acestora, au elaborat un program de executare a vizitelor la locul derulării stagiului, au elaborat o procedură de acordare a subvenţiilor pentru cei 500 de studenţi selectaţi.

Ca şi obiective îndeplinite de către experţii activităţii A6, se reţin: organizarea, alături de experţii A3, a 2 workshop-uri şi derularea acestora, elaborarea unui “Ghid – metodologie de coordonare şi monitorizare a stagiilor de practică”, a unui “Ghid de conduită în stagiul de practică”, elaborarea unui material “Alte sfaturi pentru informare şi formarea experţilor supraveghetori, pentru gestionarea cu succes a relaţiilor universitate-studenţi-organizaţii de practică”, elaborarea uni set de instrumente de monitorizare a derulării stagiilor de practică, respectiv caiete de practică corespunzătoare celor 9 curricule de practică, fişa de observaţie a studentului la faţa locului, fişa de evaluare finală a studentului.

Prin realizarea obiectivelor specifice, au fost aduse beneficii atât studenţilor, cât şi organizaţiilor şi mediului universitar. Astfel, studenţii, după finalizarea studiilor superioare, datorită competenţelor profesionale dobândite în stagiile de practică, au acces mult mai uşor la posturi în organizaţii, iar acestea din urmă se bucură de o forţă de muncă bine pregătită, care deţine şi aptitudinile practice necesare realizării sarcinilor de muncă; mediul universitar dobândeşte, de asemenea, beneficii în urma efectuării stagiilor de practică, în urma implicării active în derularea de astfel de stagii, Universitatea putând identifica mai uşor cunoştinţele necesare studenţilor pentru a avea acces pe piaţa muncii.

La finalul şedinţei, managerul de proiect a mulţumit tuturor experţilor care şi-au încheiat activitatea pentru eforturile depuse în îndeplinirea cu succes a atribuţiilor pentru realizarea tuturor obiectivelor aferente activităţilor lor în cadrul proiectului implementat.

Material realizat de experţii activităţii A3 – Informare, Publicitate

Lect.univ.dr. Amelia Singh

Director AOA Alexandru Şerban

Avizat de Manager de proiect

Prodecan al FDSA, Prof.univ.dr. Anton Florin Boţa-Moisin