Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – cu expertii despre consiliere

Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – cu expertii despre consiliere

 

     UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

                      Valoarea totala a contractului este de 2.112.190,00 lei, din care valoarea eligibila a proiectului este de 2.065.722,00 lei. Din valoarea eligibila a proiectului, suma de 1.814.943,35 lei reprezinta finantare acordata din Fondul Social European.

                     Proiectul se realizeaza in parteneriat cu Asociatia Oamenilor de Afaceri si se implementeaza in orasul Pitesti, in Universitatea din Pitesti, pe o durata de 18 luni  – perioada de implementare este 29.04.2014- 28.10.2015.

                       Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor cu scopul cresterii sanselor de ocupare si integrarii cu succes a acestora pe piata muncii.

                      Obiectivele specifice urmaresc cresterea gradului de pregatire in domeniul de specializare studiat pentru 500 de studenti ai invatamantului superior din regiunea Sud-Muntenia ; imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru a facilita tranzitia catre piata muncii ; dezvoltarea si valorizarea cooperarii dintre mediul universitar si agentii economici/organizatii in vederea dezvoltarii de programe de invatare prin munca.

Activitatile proiectului:

A.1. Activitatea de management de proiect – are drept scop implementarea tuturor activitatilor planificate si finalizarea proiectului cu atingerea rezultatelor si obiectivelor propuse, in conditiile impuse de legislatia FSE in vigoare.

A.2. Activitatea de achizitii – este relationata cu cea de management a proiectului si urmareste asigurarea cadrului material necesar implementarii proiectului.

A.3. Activitatea de informare, publicitate – are drept scop sa asigure vizibilitatea, transparenta si promovarea proiectului, a obiectivelor si rezultatelor obtinute, in randul grupului tinta si a opiniei publice, toate acestea cu respectarea identitatii vizuale impuse prin Manualul de Identitate vizuala al AMPOSDRU.

A.4. Dezvoltarea unei relatii de parteneriat pe termen lung intre mediul universitar si mediul de afaceri/organizatii din regiunea Sud Muntenia in vederea schimburilor de experienta in domeniul facilitarii insertiei absolventilor pe piata muncii.

A.5. Activitatea de organizare a stagiilor de practica

A.6. Dezvoltarea si eficientizarea sistemului de coordonare a stagiilor de practica

A.7. Derularea consilierii si orientarii profesionale in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la viata activa

A.8. Realizarea stagiilor de practica si implementarea de instrumente de monitorizare si evaluare a studentilor pe perioada derularii stagiilor de practica

   consiliere 09.06 (6)Activitatea A7 „Derularea consilierii și orientării profesionale a studenților în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă” s-a derulat în cadrul proiectului prin intermediul a 2 experți pe termen lung, pe parcursul a 12 luni (august 2014 – iulie 2015).

Extinderea posibilităţilor de învăţare oricând şi oriunde în lume este strâns corelată cu modul în care sunt livrate serviciile de consiliere, care trebuie să răspundă aşteptărilor şi nevoilor personale ale individului. Calitatea ca dimensiune a organizaţiei este evaluată prin gradul de mulţumire faţă de serviciile oferite şi de adecvare a rezultatelor faţă de obiectivele stabilite.

Orientarea şi consilierea oferă un context generos pentru creşterea şanselor de succes, şi experimentarea unei învăţări personalizate, adaptată realităţii. Serviciile de calitate în orientare şi consiliere deţin un rol primordial în dezvoltarea unor cetăţeni activi, capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii, care deţin abilităţile şi atitudinile necesare managementului carierei şi atingerii obiectivelor personale.

consiliere 08.06 (4)Experții responsabili cu „activitatea de derulare a consilierii și orientării profesionale în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă”, care au sprijinit cu o serie de informații de specialitate, dar și cu opinii și păreri din activitatea practică realizarea acestui material, au desfășurat o serie de activități menite să contribuie la obținerea unui înalt grad de calitate a consilierii, dintre care menționez:

- activități de consiliere și orientare profesională care să asigure premisele unei decizii informate a studenților privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă;

- dezvoltarea de mijloace, metode, instrumente, care să țină cont de necesitățile pieței muncii, de curricula universitară, de competențele necesare pe piața muncii și elementele teoretice dobândite de către studenți în cadrul unei specializări în cadrul ciclului de învățământ superior;

- realizarea de fișe individuale privind profilul profesional identificat, astfel încât studenții să poată primi feedback în ceea ce privește aptitudinile și cunoștințele pe care le dețin și domeniul care necesită aceste cunoștințe;

- elaborarea unui manual de consiliere și orientare profesională;

- organizarea și coordonarea de workshop-uri specifice activității A7, cu temele:

  • prezentarea activității de consiliere și orientare profesională a studenților în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă;
  • prezentarea materialelor care vin în sprijinul activității de consiliere și orientare profesională;
  • analizarea evoluției activității de consiliere și orientare profesională;
  • prezentarea pârghiilor guvernamentale pentru angajarea absolvenților.

consiliere februarie 2015 (35)Astfel, experții consilieri din proiect au contribuit, prin metode şi instrumente specifice, la identificarea aptitudinilor necesare pentru practicarea cu succes a unei anumite profesii, la descoperirea intereselor sau preferinţelor pentru o meserie dar şi la evaluarea, într-un mod realist a şanselor de reuşită într-o activitae independentă.
Activitatea de consiliere și orientare a urmărit să ajute studenții să atingă punctul în care să îşi cunoască pe deplin caracteristicile de personalitate, punctele tari, valorile personale, interesele profesionale, abilităţile şi competenţele, adică acele elemente care le vor indica domeniul profesional în care vor putea obţine cele mai mari satisfacţii.

16Instrumentele de lucru construite în mod profesionist, au avut ca scop să arăte studentilor caracteristicile care îi definesc şi pe baza cărora își vor putea construi planul de carieră, pentru a evita în viitor sentimentul de nesiguranţă, dacă la un moment dat vor avea dorinţa de schimbare a orientării profesionale.

Prin consiliere s-a urmărit ca, dincolo de soluţionarea unei probleme punctuale, să sprijine studenții în dezvoltarea propriilor abilităţi de gestionare a vieții profesionale.

S-a încercat, prin intermediul discuțiilor din cadrul ședințelor de consiliere, transmiterea de tehnici de autoconsiliere, ca de exemplu:

  • cum să vă evaluaţi abilităţile, valorile, interesele;
  • cum să luaţi decizii în mod corect;
  • cum să vă setaţi obiective şi cum să vă construiţi planuri de acţiune pentru atingerea lor;
  • cum să vă documentaţi în legătură cu o companie, o profesie sau cu tendinţele de pe piaţa forţei de muncă;
  • cum să vă redactaţi CV-ul şi scrisoarea de intenţie şi cum să vă pregătiţi pentru interviu etc.

14Prin natura muncii sale, consilierul în carieră este mereu la curent cu tendinţele pieţei muncii, cu cele mai bune practici legate de domeniul dezvoltării profesionale şi personale, este o persoană care a studiat cele mai eficiente metode de management al carierei, lucru evidențiat din plin în cadrul ședințelor de consiliere la care am asistat.
Primul contact al unui tânăr absolvent cu piața muncii se poate constitui intr-o experiență frustrantă şi descurajantă deoarece așteptările și imaginea creată nu sunt conforme cu realitaea. Numărul foarte mare de oameni care aplică pentru o poziţie face ca angajarea pentr un tânăr fără experință să nu fie foarte ușoară. Consilierii din proiect au încercat să creeze un process virtual de ghidare a studenților prin tot procesul de căutare şi obţinere a unui loc de muncă. Ei au oferit strategii de identificare a job-ului dorit, au vorbit despre maximizarea şanselor de a avea CV-ul citit, despre ce tip de CV şi scrisoare de intenţie să se aleagă pentru anumite tipuri de job-uri.

12Au fost simulate unele situaţii intâlnite la interviuri.

Au fost purtate discuții și pe marginea anumito cărţi, site-uri, metode şi tehnici care să stea la baza dezvoltării pe plan profesional şi personal.

Rolul consilierului este esenţial în facilitarea utilizării eficiente pentru studenți a informaţiilor cu privire la dezvoltarea carierei (proces ce implică: acces, înţelegere, selectare, interpretare, evaluarea alternativelor).

În mod concret, consilierii din proiect s-au centrat pe oferirea de informaţii studenților, în mod onest, pe sprijinirea utilizării lor eficiente.

Experții în consiliere au oferit informaţii, le-au comentat neutru (la cerere), au ajutat studenții să se auto-evalueze şi să se cunoască realist.

Utilizarea metodelor în consilierea în carieră contribuie la clarificarea parcursului profesional şi integrarea activă a individului pe piaţa muncii. În acest proces au fost îmbinate metodele de autocunoaştere şi dezvoltarea unor abilităţi de comunicare/relaţionare cu cele de informare şi cunoaştere a oportunităţilor de pe piaţa muncii, pentru a putea fi lărgit câmpul alternativelor pe baza cărora studenții vor putea lua o decizie legată de cariera lor.

consiliere martie 2015 (6)Acordarea de servicii de dezvoltare în carieră a devenit tot mai complexă datorită schimbărilor rapide de pe piața muncii, din educație și formare.

Se așteaptă de la consultanții în carieră să furnizeze sugestii precise și actuale, informații despre locul de muncă, oportunități de educație și formare continuă, adecvate cerințelor pieței muncii, potrivite pentru nevoile fiecăruia.

Dezvoltarea abilităților de management al carierei trebuie să înceapă încă din anii de școală, să continue în perioada adolescenței, a tinereții, dar și în perioada adultă, pe tot parcursul vieții profesionale. Pentru studenții aflați în căutarea unui drum în carieră există o serie de programe, asemenea proiectului de față, puse la dispoziție de centre universitare și organizații neguvernamentale.

În general, acestea se bazează pe o abordare psihologică, concentrându-se pe identificarea domeniilor și a tipurilor de activități potrivite pentru persoana respectivă, beneficiind, uneori, și de implicarea unor persoane cu experiență în domeniile vizate, cum sunt experții A7 din proiect.

 

Alexandru Șerban

Expert promovare – publicitate